Máy Đánh Bột

80L Planetary Mixer F016
80L Planetary Mixer F016

147.000.000 VND

Mua
60L Planetary Mixer F015
60L Planetary Mixer F015

79.400.000 VND

Mua
50L Planetary Mixer F014
50L Planetary Mixer F014

62.100.000 VND

Mua
40L Planetary Mixer F013
40L Planetary Mixer F013

54.100.000 VND

Mua
30L Planetary Mixer F012
30L Planetary Mixer F012

41.000.000 VND

Mua
25L Planetary Mixer F011
25L Planetary Mixer F011

27.400.000 VND

Mua
20L Planetary Mixer F009
20L Planetary Mixer F009

22.000.000 VND

Mua
15L Planetary Mixer F007
15L Planetary Mixer F007

16.400.000 VND

Mua
10L Planetary Mixer F006
10L Planetary Mixer F006

14.300.000 VND

Mua
1/1