Khay Buffet Platter lỗ inox EAST 124.701 618 × 412 × 100

2.900.000 VND

Mua

 

Mục
Thông số kỹ thuật
Ghi chú
124.701
618 × 412 × 100
Cơ sở
124.702
618 × 412 × 60
Lưu vực sông chính nó
124.703
618 × 412 × 20
Trên mạng